หน่วยบริการวิชาการแก่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อบรมการปลูกเมล่อนแบบมืออาชีพ เน้นการเรียนรู้ครบวงจร ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ หลักสูตร 2 วัน ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท/คน จำนวน 6 รุ่น 5-6,11-12, 14-15, 18-19, 26-27 มีนาคม 2559 และ 2-3 เมษายน 2559 สนใจสอบถามเพจ SUT Melon-เมล่อน มทส. หรือ โทร. 085-015-8132
>> More...
• แผนที่/ข้อมูลการเดินทาง
• ใบสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรม

อบรมการปลูกพืชแบบเกษตรอินทรีย์ แก่เกษตรกรและผู้สนใจ (ภาพกิจกรรม)

งานบริการวิชาการ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ (เกียรติคุณ) ดร.นันทกร บุญเกิด เป็นวิทยากรบรรยายการปลูกพืชแบบเกษตรอินทรีย์

หลักสูตรฝึกอบรมสำหรับบุคคลทั่วไป

หลักสูตรฝึกอบรมสำหรับบุคคลทั่วไป จะเริ่มจัดในปีงบประมาณ 2559 ช่วงแรกในเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2558 ทั้งนี้ ยังให้บริการสำหรับกลุ่ม หรือหน่วยงานตามปกติ ท่านที่สนใจ กรุณาติดต่อสอบถามคุณดวงใจ จำจิตร E-mail : jumjid@sut.ac.th หรือทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-4422-4965 โทรสาร 0-4422-4150

F & P