หน่วยบริการวิชาการแก่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อบรมการปลูกเมล่อนแบบมืออาชีพ เน้นการเรียนรู้ครบวงจร ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ หลักสูตร 2 วัน ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท/คน จำนวน 6 รุ่น 5-6,11-12, 14-15, 18-19, 26-27 มีนาคม 2559 และ 2-3 เมษายน 2559 สนใจสอบถามเพจ SUT Melon-เมล่อน มทส. หรือ โทร. 085-015-8132
>> More...
• แผนที่/ข้อมูลการเดินทาง
• ใบสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรม

สรุปผลการดำเนินงานบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2554

สรุปผลการดำเนินงานบริการวิชาการ
หน่วยบริการวิชาการแก่ชุมชน สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ประจำปีงบประมาณ 2554
------------------------------------------------------------------------------------------
หลักการและเหตุผล :
งานบริการวิชาการแก่ชุมชน ถือเป็นภารกิจและนโยบายหลักประการหนึ่งของมหาวิทยาลัย ที่มุ่งเน้นจะตอบสนองต่อความต้องการ ของชุมชนให้มากขึ้น เพื่อให้มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นศูนย์กลางของการศึกษา การเรียนรู้ และการวิจัย เป็นที่พึ่งทางวิชาการแก่ชุมชนในท้องถิ่น และ มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และเศรษฐกิจระดับฐานรากโดยไม่มุ่งหวังผลกำไร รวมถึง เป็นตัวกลางในการประสานความร่วมมือระหว่างชุมชน ภาครัฐ เอกชน และองค์กรเกษตร

วัตถุประสงค์ :
1. ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน กลุ่มเกษตรกร ชมรม สมาคมด้านการเกษตร และเกษตรอุตสาหกรรม รวมถึงเกษตรกรรายย่อย ในการสาธิต และจัดอบรมวิชาชีพระยะสั้นด้านการเกษตร รวมถึง การให้บริการวิชาการด้านอื่นๆ โดยไม่มุ่งหวังผลกำไร
2. พัฒนาศักยภาพในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งขยายงานบริการวิชาการให้เอื้อ และสนองตอบต่อความต้องการของชุมชน โดยใช้ทรัพยากร และเทคโนโลยีที่มหาวิทยาลัยมีความพร้อม
3. สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการวิชาการที่มีประสิทธิภาพ ระหว่างภาครัฐ องค์กรเกษตร และ ภาคเอกชน เพื่อเพิ่มโอกาส ขยายการเรียนรู้ และเป็นที่พึ่งทางวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่น

หลักสูตรอบรมทั้งหมด 30 หลักสูตร :
ด้านการผลิตสัตว์
1. การเลี้ยง และการจัดการโคเนื้อ-โคพื้นเมือง และโคขุน
2. เทคนิคการให้อาหารโคนม, การแก้ปัญหาผสมติดยากในโคนม, การผลิตน้ำนมดิบให้ได้คุณภาพ
3. การเลี้ยงแพะ-แกะ เชิงธุรกิจ
4. การเลี้ยงสุกรสำหรับเกษตรกรรายย่อย
5. การปรับปรุงพันธุ์สุกรสำหรับฟาร์มขนาดเล็กและขนาดกลาง
6. การผสมเทียมสุกรสำหรับเกษตรกรรายย่อย
7. เทคนิคการคำนวณสูตรอาหารเบื้องต้น สำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อย
8. การผลิตปลานิลแปลงเพศและการเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในกระชัง
9. วิธีการเก็บรักษาน้ำเชื้อปลาแบบแช่แข็ง
10. การเพาะเลี้ยงไรแดง
11. การจัดการด้านสุขภาพและการรักษาโรคเบื้องต้นในโค
12. การจัดการด้านสุขภาพและการรักษาโรคเบื้องต้นในสัตว์ปีก
13. การจัดการด้านสุขภาพและการรักษาโรคเบื้องต้นในสุกร
14. การเลี้ยงไก่พื้นเมืองสำหรับเกษตรกรรายย่อย
ด้านการผลิตพืช
15. การผลิตและการขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
16. การผลิตและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพอย่างเหมาะสม
17. การผลิตข้าวอินทรีย์ ด้วยระบบ RSI ร่วมกับการใช้แหนแดง
18. ความรู้เรื่องดิน ปุ๋ย และการจัดการเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง
19. การปลูกมันสำปะหลัง ระดับ ADVANCE
20. การผลิตเห็ดหอมและเห็ดเศรษฐกิจในถุงพลาสติก
21. การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน
22. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้เบื้องต้น
23. การปลูกเลี้ยงกล้วยไม้สำหรับมือใหม่
24. การจัดการสวนองุ่น
25. การปลูกยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหลือ
26. การขยายพันธุ์พืช
ด้านการแปรรูปอาหาร
27. การทำไอศกรีม
28. การแปรรูปองุ่น
ด้านอื่น ๆ
29. การทำบ่อหมักก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในครัวเรือน
30. การผลิตเอทานอลสำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงในชุมชน

สรุปผลการดำเนินงาน :

* ในปีงบประมาณ 2552 รับผิดชอบจัดฝึกอบรมให้ฟาร์มมหาวิทยาลัยอีก จำนวน 25 รุ่น รวม 893 คน
** ปี 54 ณ 30 กันยายน 2554 (ผู้เข้าอบรมจากงานเกษตรแห่งชาติ 2,403 คน)

หลักสูตรอบรม :

หลักสูตรที่จัดฝึกอบรมในปี 2554 มี 16 หลักสูตร ดังนี้
1. การขยายพันธุ์พืชและการบริหารศัตรูพืชโดยชีววิธี 1 รุ่น (13 คน)
2. การปลูกพืชด้วยระบบไฮโดรโปนิกส์ 7 รุ่น (377คน)
3. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้ฯ 1 รุ่น (17 คน)
4. การเพาะเห็ดนางรม-นางฟ้าฯ 8 รุ่น (307 คน)
5. การสร้างบ่อแก๊สชีวภาพฯ 5 รุ่น (513 คน)
6. ปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงฯ 10 รุ่น (1,184 คน)
7. การเลี้ยงไส้เดือนฯ 2 รุ่น (133 คน)
8. การปลูกข้าว SRIฯ 4 รุ่น (240 คน)
9. การเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังฯ 8 รุ่น (669 คน)
10. การแปรรูปเห็ด na รุ่น (632 คน)
11. การเลี้ยงสุกรสำหรับเกษตรกร รายย่อย 1 รุ่น (34 คน)
12. ดิน ปุ๋ย และการใช้ปุ๋ยกับพืชชนิดต่างๆ 1 รุ่น (83 คน)
13. การจัดการสวนองุ่น 1 รุ่น (18 คน)
14. การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าองุ่นที่เหลือทิ้งฯ 1 รุ่น (19 คน)
15. เสวนาเล่าสู่กันฟัง....ประสบการณ์ชีวิตบนเส้นทางสายเห็ด 1 รุ่น (39 คน)
16. เสวนาการยกระดับอาชีพการเลี้ยงแพะสู่ระบบมาตรฐาน 1 รุ่น (28 คน)

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ในภาพรวม :
ปีงบประมาณ 2554 ร้อยละ 88.01 (4.40 คะแนน) อยู่ในระดับ ดี

รายรับ-รายจ่าย

 เครือข่ายหน่วยงานภายนอก :
หน่วยงานภายนอกที่เป็นเครือข่ายความร่วมมือและประสานงาน ในการจัดฝึกอบรมให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เพื่อเพิ่มโอกาสขยายการเรียนรู้ และเป็นที่พึ่งทางวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่น ที่ร่วมจัดฝึกอบรม
ในปีงบประมาณ 2554 ได้แก่
- เทศบาลจัตุรัส ด่านคล้า ประทาย กุดจิก ถาวร คอนสาร เทพาลัย โคกสวาย กลางดง
- องค์การบริหารส่วนตำบลชุมเห็ด โคกกระเบื้อง หนองยายพิมพ์ โนนค่า โนนสมบูรณ์ ระเริง สระแก้ว สระตะเคียน โคกตูม ท่าลาดขาว เสิงสาง ธารละหลอด บ้านวัง บ้านแวง รังงาม สำราญ หัวฝาย ตะคุ ธาตุทอง ในเมือง หนองตะไก้ นากลาง โนนเพ็ด โนนค่า เฉลิมพระเกียรติ โอโล
- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาเมืองนครราชสีมา จัตุรัส สาขาด่านขุนทด บุรีรัมย์ คอนสวรรค์ หนองบัวระเหว
- มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ราชภัฏนครสวรรค์ อุบลราชธานี
- โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี โนนสูงศรีธานี บึงพะไล สตึก บ้านค่ายวิทยา นางแดดวังชมพูวิทยา โนนคร้อวิทยา บ้านจรอกใหญ่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์ โนนภู่วิทยา บ้านเกาะมะนาว ปากช่องพิทยาคม พุดซาพิทยาคม เมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม เมืองยางศึกษา ลำดวนพิทยาคม สูงเนิน หนองกราดวัฒนา โนนสะอาดวิทยา โนนสุวรรณพิทยา ปู่ด้วงศึกษาลัย พระทองคำวิทยา มะค่าวิทยา หนองไข่น้ำ อนุบาล ก.ไก่
- วิทยาลัยเกษตรฯ บุรีรัมย์
- สหกรณ์การเกษตรมาบตะโกเอน สหกรณ์การเกษตรเมืองนครราชสีมา ห้วยแถลง
- เกษตรอำเภอละหานทราย
- สนง.สงเคราะห์ทหารผ่านศึก
- อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ สีคิ้ว
- กองทัพน้อยที่ 2 ค่ายสุรนารี

นอกจากนี้ ยังมีนักวิชาการเกษตร คณาจารย์ พนักงานบริษัท รวมถึง เกษตรกรรายย่อย ให้ความสนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมอีกด้วย
ซึ่งในการจัดฝึกอบรมนั้น ได้มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (อบต. เทศบาลตำบล) สำนักงานเกษตรอำเภอ สหกรณ์การเกษตร โรงเรียน วิทยุชุมชน วารสาร หนังสือพิมพ์ รวมถึง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรด้วย

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2554
AttachmentSize
table18.JPG79.56 KB
table19.JPG24.36 KB
table20.JPG32.63 KB
table21.JPG180.48 KB
table22.JPG174.35 KB
table23.JPG161.04 KB
table24.JPG21.44 KB
F & P