หน่วยบริการวิชาการแก่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อบรมการปลูกเมล่อนแบบมืออาชีพ เน้นการเรียนรู้ครบวงจร ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ หลักสูตร 2 วัน ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท/คน จำนวน 6 รุ่น 5-6,11-12, 14-15, 18-19, 26-27 มีนาคม 2559 และ 2-3 เมษายน 2559 สนใจสอบถามเพจ SUT Melon-เมล่อน มทส. หรือ โทร. 085-015-8132
>> More...
• แผนที่/ข้อมูลการเดินทาง
• ใบสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรม

สรุปผลการดำเนินงานบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2553

สรุปผลการดำเนินงานบริการวิชาการ
หน่วยบริการวิชาการแก่ชุมชน สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ประจำปีงบประมาณ 2553
------------------------------------------------------------------------------------------
หลักการและเหตุผล :
งานบริการวิชาการแก่ชุมชน ถือเป็นภารกิจและนโยบายหลักประการหนึ่งของมหาวิทยาลัย ที่มุ่งเน้นจะตอบสนองต่อความต้องการ ของชุมชนให้มากขึ้น เพื่อให้มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นศูนย์กลางของการศึกษา การเรียนรู้ และการวิจัย เป็นที่พึ่งทางวิชาการแก่ชุมชนในท้องถิ่น และ มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และเศรษฐกิจระดับฐานรากโดยไม่มุ่งหวังผลกำไร รวมถึง เป็นตัวกลางในการประสานความร่วมมือระหว่างชุมชน ภาครัฐ เอกชน และองค์กรเกษตร

วัตถุประสงค์ :
1. ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน กลุ่มเกษตรกร ชมรม สมาคมด้านการเกษตร และเกษตรอุตสาหกรรม รวมถึงเกษตรกรรายย่อย ในการสาธิต และจัดอบรมวิชาชีพระยะสั้นด้านการเกษตร รวมถึง การให้บริการวิชาการด้านอื่นๆ โดยไม่มุ่งหวังผลกำไร
2. พัฒนาศักยภาพในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งขยายงานบริการวิชาการให้เอื้อ และสนองตอบต่อความต้องการของชุมชน โดยใช้ทรัพยากร และเทคโนโลยีที่มหาวิทยาลัยมีความพร้อม
3. สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการวิชาการที่มีประสิทธิภาพ ระหว่างภาครัฐ องค์กรเกษตร และ ภาคเอกชน เพื่อเพิ่มโอกาส ขยายการเรียนรู้ และเป็นที่พึ่งทางวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่น

หลักสูตรอบรมทั้งหมด 30 หลักสูตร :
ด้านการผลิตสัตว์
1. การเลี้ยง และการจัดการโคเนื้อ-โคพื้นเมือง และโคขุน
2. เทคนิคการให้อาหารโคนม, การแก้ปัญหาผสมติดยากในโคนม, การผลิตน้ำนมดิบให้ได้คุณภาพ
3. การเลี้ยงแพะ-แกะ เชิงธุรกิจ
4. การเลี้ยงสุกรสำหรับเกษตรกรรายย่อย
5. การปรับปรุงพันธุ์สุกรสำหรับฟาร์มขนาดเล็กและขนาดกลาง
6. การผสมเทียมสุกรสำหรับเกษตรกรรายย่อย
7. เทคนิคการคำนวณสูตรอาหารเบื้องต้น สำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อย
8. การผลิตปลานิลแปลงเพศและการเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในกระชัง
9. วิธีการเก็บรักษาน้ำเชื้อปลาแบบแช่แข็ง
10. การเพาะเลี้ยงไรแดง
11. การจัดการด้านสุขภาพและการรักษาโรคเบื้องต้นในโค
12. การจัดการด้านสุขภาพและการรักษาโรคเบื้องต้นในสัตว์ปีก
13. การจัดการด้านสุขภาพและการรักษาโรคเบื้องต้นในสุกร
14. การเลี้ยงไก่พื้นเมืองสำหรับเกษตรกรรายย่อย
ด้านการผลิตพืช
15. การผลิตและการขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
16. การผลิตและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพอย่างเหมาะสม
17. การผลิตข้าวอินทรีย์ ด้วยระบบ RSI ร่วมกับการใช้แหนแดง
18. ความรู้เรื่องดิน ปุ๋ย และการจัดการเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง
19. การปลูกมันสำปะหลัง ระดับ ADVANCE
20. การผลิตเห็ดหอมและเห็ดเศรษฐกิจในถุงพลาสติก
21. การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน
22. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้เบื้องต้น
23. การปลูกเลี้ยงกล้วยไม้สำหรับมือใหม่
24. การจัดการสวนองุ่น
25. การปลูกยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหลือ
26. การขยายพันธุ์พืช
ด้านการแปรรูปอาหาร
27. การทำไอศกรีม
28. การแปรรูปองุ่น
ด้านอื่น ๆ
29. การทำบ่อหมักก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในครัวเรือน
30. การผลิตเอทานอลสำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงในชุมชน

สรุปผลการดำเนินงาน :

-

* ในปีงบประมาณ 2552 รับผิดชอบจัดฝึกอบรมให้ฟาร์มมหาวิทยาลัยอีก จำนวน 25 รุ่น รวม 893 คน
** ปี 54 ณ 30 กันยายน 2554 (ผู้เข้าอบรมจากงานเกษตรแห่งชาติ 2,403 คน)

หลักสูตรอบรม :

หลักสูตรที่จัดฝึกอบรมในปี 2553 มี 16 หลักสูตร ดังนี้
1. การขยายพันธุ์พืชและการบริหารศัตรูพืชโดยชีววิธี 1 รุ่น (26 คน)
2. การจัดการดินและปุ๋ยเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง 2 รุ่น (221 คน)
3. การจัดการทุ่งหญ้า และอาหารข้นสำหรับโคเนื้อ และทำนา ฯ 1 รุ่น (100 คน)
4. การปลูกพืชด้วยระบบไฮโดรโปนิกส์ฯ 2 รุ่น (93 คน)
5. การปลูกมันสำปะหลัง ADVANCE 1 รุ่น (50 คน)
6. การผลิตข้าวอินทรีย์ด้วยระบบ SRI 1 รุ่น (30 คน)
7. การผลิตปลานิลแปลงเพศฯ 1 รุ่น (23 คน)
8. การผลิตและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพฯ 1 รุ่น (40 คน)
9. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้ฯ 1 รุ่น (9 คน)
10. การเพาะเห็ดนางรม-นางฟ้าฯ 4 รุ่น (167 คน)
11. การเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อใช้ประโยชน์จากมูลไส้เดือน 3 รุ่น (105 คน)
12. การสร้างบ่อแก๊สชีวภาพฯ 4 รุ่น (112 คน)
13. เกษตรประณีต 1ไร่ 1 รุ่น (120 คน)
14. ความรู้เรื่องดิน ปุ๋ยและการจัดการเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง 1 รุ่น (100 คน)
15. โคเนื้อพันธุ์โคราช ทางรอดของผู้เลี้ยงโคไทย 1 รุ่น (97 คน)
16. ทำนา ปลูกข้าว อย่างมีความเข้าใจเพื่อให้เกษตรกรไทยยั่งยืน 3 รุ่น (1,000 คน)

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ในภาพรวม :
ปีงบประมาณ 2553 ร้อยละ 88.96 (4.45 คะแนน) อยู่ในระดับ ดี

รายรับ-รายจ่าย

 เครือข่ายหน่วยงานภายนอก :
หน่วยงานภายนอกที่เป็นเครือข่ายความร่วมมือและประสานงาน ในการจัดฝึกอบรมให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เพื่อเพิ่มโอกาสขยายการเรียนรู้ และเป็นที่พึ่งทางวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่น ที่ร่วมจัดฝึกอบรม
ในปีงบประมาณ 2553 ได้แก่
- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาปักธงชัย และสาขาเมืองนครราชสีมา
- เทศบาลตำบลครบุรีใต้ โคกกรวด โชคชัย นกออก บ้านเหลื่อม ประทาย หนองน้ำใส หนองบัววง ลิ้นฟ้า
- องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระเบื้อง โคกสะอาด เฉลียง ดอนมัน มะเกลือเก่า ระเริง ศรีวิชัย สระตะเคียน สุรนารี หนองจะบก หนองตะไก้ นองมะนาว หัวฝาย หายโศก ประโคนชัย ศรีวิชัย
- โรงเรียนคอนสวรรค์ ตูมใหญ่วิทยา เนินสง่าวิทยา โนนไทยคุรุอุปถัมป์ 2 โนนสูงศรีธานี ปากช่อง บ้านโคกกระชาย บ้านบุเจ้าคุณ บุญวัฒนา บุญเหลือวิทยานุสรณ์ พิบูลมังสาหาร ลำดวนวิทยาคม ภักดีชุมพลวิทยา ศรีสุขวิทยา สตรีชัยภูมิ 2 สาหร่ายวิทยาคม สีคิ้ววิทยาคาร สุรธรรมพิทักษ์ พุดซา สุรนารีวิทยา 2 หนองน้ำใสวิทยา บ้านเป้าวิทยา
- มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงภัทรพล จ.ศีรสะเกษ ศูนย์บริหารศัตรูพืชจังหวัดนครราชสีมา ศูนย์วิจัยข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติ (ไร่สุวรรณ) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดนครราชสีมา สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ ลำตะคองจำกัด สำนักงานเกษตรอำเภอนาโพธิ์

นอกจากนี้ ยังมีนักวิชาการเกษตร คณาจารย์ พนักงานบริษัท รวมถึง เกษตรกรรายย่อย ให้ความสนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมอีกด้วย
ซึ่งในการจัดฝึกอบรมนั้น ได้มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (อบต. เทศบาลตำบล) สำนักงานเกษตรอำเภอ สหกรณ์การเกษตร โรงเรียน วิทยุชุมชน วารสาร หนังสือพิมพ์ รวมถึง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรด้วย

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2553AttachmentSize
table12.JPG73.84 KB
table13.JPG24.02 KB
table14.JPG32.99 KB
table15.JPG145.54 KB
table16.JPG154.79 KB
table17.JPG98.19 KB
F & P