หน่วยบริการวิชาการแก่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อบรมการปลูกเมล่อนแบบมืออาชีพ เน้นการเรียนรู้ครบวงจร ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ หลักสูตร 2 วัน ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท/คน จำนวน 6 รุ่น 5-6,11-12, 14-15, 18-19, 26-27 มีนาคม 2559 และ 2-3 เมษายน 2559 สนใจสอบถามเพจ SUT Melon-เมล่อน มทส. หรือ โทร. 085-015-8132
>> More...
• แผนที่/ข้อมูลการเดินทาง
• ใบสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรม

สรุปผลการดำเนินงานบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2552

สรุปผลการดำเนินงานบริการวิชาการ
หน่วยบริการวิชาการแก่ชุมชน สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ประจำปีงบประมาณ 2552
------------------------------------------------------------------------------------------
หลักการและเหตุผล :
งานบริการวิชาการแก่ชุมชน ถือเป็นภารกิจและนโยบายหลักประการหนึ่งของมหาวิทยาลัย ที่มุ่งเน้นจะตอบสนองต่อความต้องการ ของชุมชนให้มากขึ้น เพื่อให้มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นศูนย์กลางของการศึกษา การเรียนรู้ และการวิจัย เป็นที่พึ่งทางวิชาการแก่ชุมชนในท้องถิ่น และ มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และเศรษฐกิจระดับฐานรากโดยไม่มุ่งหวังผลกำไร รวมถึง เป็นตัวกลางในการประสานความร่วมมือระหว่างชุมชน ภาครัฐ เอกชน และองค์กรเกษตร

วัตถุประสงค์ :
1. ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน กลุ่มเกษตรกร ชมรม สมาคมด้านการเกษตร และเกษตรอุตสาหกรรม รวมถึงเกษตรกรรายย่อย ในการสาธิต และจัดอบรมวิชาชีพระยะสั้นด้านการเกษตร รวมถึง การให้บริการวิชาการด้านอื่นๆ โดยไม่มุ่งหวังผลกำไร
2. พัฒนาศักยภาพในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งขยายงานบริการวิชาการให้เอื้อ และสนองตอบต่อความต้องการของชุมชน โดยใช้ทรัพยากร และเทคโนโลยีที่มหาวิทยาลัยมีความพร้อม
3. สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการวิชาการที่มีประสิทธิภาพ ระหว่างภาครัฐ องค์กรเกษตร และ ภาคเอกชน เพื่อเพิ่มโอกาส ขยายการเรียนรู้ และเป็นที่พึ่งทางวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่น

 สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2549-2552 :

 หลักสูตรอบรมในปีงบประมาณ 2552 :

ดังนี้
1. เกษตรประณีต 1 ไร่ 23 รุ่น (2,525 คน)
2. การทำเกษตรแบบผสมผสานเพื่อการพึ่งพาตนเอง 4 รุ่น (164 คน)
3. การเพาะเห็ดหอมและเห็ดเศรษฐกิจในถุงพลาสติก 4 รุ่น (147 คน)
4. การจัดการธาตุอาหารพืชและการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพเพื่อใช้เอง 3 รุ่น (128 คน)
5. ความรู้เรื่องดิน ปุ๋ย และการจัดการเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง 3 รุ่น (187 คน)
6. การผลิตข้าวอินทรีย์ด้วยระบบ SRI ร่วมกับการใช้แหนแดง 2 รุ่น (96 คน)
7. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้เบื้องต้น 2 รุ่น (36 คน)
8. ทำนาปลูกข้าว อย่างมีความเข้าใจเพื่อให้เกษตรกรไทยยั่งยืน 2 รุ่น (310 คน)
9. การขยายพันธุ์พืชและการจัดการศัตรูพืชโดยชีวิธี 1 รุ่น (25 คน)
10. การปลูกพืชด้วยระบบไฮโดรโปนิกส์ (เบื้องต้น) 1 รุ่น (65 คน)
11. การเพาะเห็ดนางรม-นางฟ้า 1 รุ่น (48 คน)
12. การผลิตและการขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 1 รุ่น (29 คน)
13. การผลิตปลานิลแปลงเพศและการเลี้ยงปลานิลในกระชัง 1 รุ่น (36 คน)
14. การจัดการทุ่งหญ้าและอาหารหยาบสำหรับโคเนื้อ 1 รุ่น (28 คน)
15. การปลูกยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 รุ่น (18 คน)
16. การเลี้ยงไก่พื้นเมืองสำหรับเกษตรกรายย่อย 1 รุ่น (30 คน)
17. การแปรรูปเห็ดหอม 1 รุ่น (16 คน)
18. โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ สกจ. 1 รุ่น (29คน)
19. การเลี้ยงสุกรสำหรับเกษตรกรรายย่อย 1 รุ่น (38 คน)
20. เทคนิคการผลิตน้ำนมดิบให้ได้คุณภาพ 1 รุ่น (121 คน)
21. การปลูกเลี้ยงกล้วยไม้สำหรับมือใหม่ 1 รุ่น (43 คน)

 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ในภาพรวม : ร้อยละ 87.41 (4.37คะแนน) อยู่ในระดับ ดี

 รายรับ-รายจ่าย :

 หลักสูตรอบรมทั้งหมด 30 หลักสูตร
ด้านการผลิตสัตว์
1. การเลี้ยง และการจัดการโคเนื้อ-โคพื้นเมือง และโคขุน
2. เทคนิคการให้อาหารโคนม, การแก้ปัญหาผสมติดยากในโคนม, การผลิตน้ำนมดิบให้ได้คุณภาพ
3. การเลี้ยงแพะ-แกะ เชิงธุรกิจ
4. การเลี้ยงสุกรสำหรับเกษตรกรรายย่อย
5. การปรับปรุงพันธุ์สุกรสำหรับฟาร์มขนาดเล็กและขนาดกลาง
6. การผสมเทียมสุกรสำหรับเกษตรกรรายย่อย
7. เทคนิคการคำนวณสูตรอาหารเบื้องต้น สำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อย
8. การผลิตปลานิลแปลงเพศและการเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในกระชัง
9. วิธีการเก็บรักษาน้ำเชื้อปลาแบบแช่แข็ง
10. การเพาะเลี้ยงไรแดง
11. การจัดการด้านสุขภาพและการรักษาโรคเบื้องต้นในโค
12. การจัดการด้านสุขภาพและการรักษาโรคเบื้องต้นในสัตว์ปีก
13. การจัดการด้านสุขภาพและการรักษาโรคเบื้องต้นในสุกร
14. การเลี้ยงไก่พื้นเมืองสำหรับเกษตรกรรายย่อย
ด้านการผลิตพืช
15. การผลิตและการขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
16. การผลิตและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพอย่างเหมาะสม
17. การผลิตข้าวอินทรีย์ ด้วยระบบ RSI ร่วมกับการใช้แหนแดง
18. ความรู้เรื่องดิน ปุ๋ย และการจัดการเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง
19. การปลูกมันสำปะหลัง ระดับ ADVANCE
20. การผลิตเห็ดหอมและเห็ดเศรษฐกิจในถุงพลาสติก
21. การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน
22. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้เบื้องต้น
23. การปลูกเลี้ยงกล้วยไม้สำหรับมือใหม่
24. การจัดการสวนองุ่น
25. การปลูกยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหลือ
26. การขยายพันธุ์พืช
ด้านการแปรรูปอาหาร
27. การทำไอศกรีม
28. การแปรรูปองุ่น
ด้านอื่น ๆ
29. การทำบ่อหมักก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในครัวเรือน
30. การผลิตเอทานอลสำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงในชุมชน

 เครือข่ายหน่วยงานภายนอก :
หน่วยงานภายนอกที่เป็นเครือข่ายความร่วมมือและประสานงาน ในการจัดฝึกอบรมให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เพื่อเพิ่มโอกาสขยายการเรียนรู้ และเป็นที่พึ่งทางวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่น ที่ร่วมจัดฝึกอบรม ได้แก่
- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจักราช สาขาสตึก สาขาพิมาย สาขาประทาย สาขาชุมพวง สาขาปักธงชัย สาขาด่านขุนทด สาขาขามสะแกแสง สาขาย่อยโคกกรวด และสาขาเมืองนครราชสีมา
- องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อบต.ขุย อบต.หลุมข้าว อบต.ระเริง และเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม
- สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา กลุ่มผู้เพาะเห็ดตำบลไทยสามัคคี ฯ

นอกจากนี้ ยังมีนักวิชาการเกษตร คณาจารย์ พนักงานบริษัท รวมถึง เกษตรกรรายย่อย ให้ความสนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมอีกด้วย
ซึ่งในการจัดฝึกอบรมนั้น ได้มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่จังจัดนครราชสีมา ได้แก่ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (อบต. เทศบาลตำบล) สำนักงานเกษตรอำเภอ สหกรณ์การเกษตร วิทยุชุมชน วารสาร หนังสือพิมพ์ รวมถึง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรด้วย

 ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และแนวทางแก้ไข :
หน่วยบริการวิชาการแก่ชุมชน มีเจ้าหน้าที่ประจำ 2 อัตรา สามารถปฏิบัติงานร่วมกันเป็นทีมโดยไม่เกิดปัญหาในการดำเนินงาน ดังนั้น ปัญหาที่เกิดขึ้นมักจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวก หรือ สาธารณูปโภค เช่น
1. ถนนทางเข้าหน่วยงานขรุขระ ไม่มีทางเข้าทางออกที่ชัดเจน และมีน้ำท่วมแฉะในช่วงฤดูฝน
2. ไม่มีลานจอดรถที่มีร่มพร้อมสำหรับผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนา
3. บริเวณห้องโถงภายในอาคารยังคงร้อนอบอ้าว และร้อนมากขึ้นในฤดูร้อน เนื่องจากหลังคาอาคารเป็นสังกะสี
4. ความสะอาดในอาคารและพื้นที่โดยรอบ ไม่ได้รับการเอาใจใส่อย่างพอเพียง
(แม่บ้านทำงานเพียงสัปดาห์ละ 2 ครั้งๆ ละ 2 ชั่วโมงครึ่ง)
5. ป้ายบอกทางที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ 2552 ไม่พอเพียงที่จะทำให้ผู้เข้าอบรมเดินทางมาได้ อย่างถูกต้อง
เนื่องจาก ป้ายมีเฉพาะในพื้นที่ใกล้เคียงกับอาคารเท่านั้น ไม่ได้มีมาตั้งแต่ทางเข้า
6. ระบบอินเทอร์เน็ตล่ม หรือ หลุดบ่อยๆ โดยเฉพาะในช่วงไตรมาสที่ 4 นี้ ไม่สามารถติดต่องานผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้เลย
7. ขาดเครื่องมืออำนวยความสะดวก เช่น เครื่องสแกน เครื่องถ่ายเอกสาร แบบ ALL in ONE ซึ่งบางกรณีก็มีความจำเป็นต้องใช้
แนวทางแก้ไขของหน่วยงาน :
ตามปัญหาข้างต้นทั้ง 7 เรื่อง สถานวิจัย ได้ทำหนังสือถึงรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา ซึ่งรับผิดชอบดูแลงานด้านอาคารสถานที่เพื่อทราบและหาแนวทางแก้ไขปัญหาข้อ 1-5 ตลอด 2-3 ปี ที่ผ่านมา ซึ่งสิ่งที่ได้รับการจัดสรรคือป้ายบอกทาง ตามข้อ 5 เท่านั้น
และสำหรับปัญหาเรื่องระบบอินเทอร์เน็ตนั้น เจ้าหน้าที่ทางศูนย์คอมฯ ประสานมาว่าอยากจะรอดำเนินการให้เรียบร้อยพร้อมใช้เมื่อบริษัทโตโยต้าเข้าพื้นที่เลยในคราวเดียว การซ่อมบำรุงที่เกิดขึ้นจึงไม่ได้ผลมากนัก และสำหรับเครื่องสแกน และถ่ายเอกสารนั้น ศูนย์คอมแจ้งว่าจะพิจาณาจัดสรรเมื่อเรียกคืนจากหน่วยงานอื่นๆ เรียบร้อยแล้ว

 ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2552
AttachmentSize
table5.JPG70.96 KB
table6.JPG34.04 KB
table7.JPG30.61 KB
table8.JPG126.68 KB
table9.JPG144.12 KB
table10.JPG142.15 KB
table11.JPG72.88 KB
F & P