หน่วยบริการวิชาการแก่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อบรมการปลูกเมล่อนแบบมืออาชีพ เน้นการเรียนรู้ครบวงจร ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ หลักสูตร 2 วัน ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท/คน จำนวน 6 รุ่น 5-6,11-12, 14-15, 18-19, 26-27 มีนาคม 2559 และ 2-3 เมษายน 2559 สนใจสอบถามเพจ SUT Melon-เมล่อน มทส. หรือ โทร. 085-015-8132
>> More...
• แผนที่/ข้อมูลการเดินทาง
• ใบสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรม

หลักสูตรอบรม

หลักสูตรที่เปิดอบรม


1. สำหรับท่านที่สนใจหลักสูตรที่ยังไม่ได้กำหนดวันอบรม กรอกใบสมัครนี้ค่ะ
ใบสมัคร.pdf หรือ ใบสมัคร.doc (เมื่อกำหนดวันแล้วจะได้ติดต่อกลับไป)

2. สำหรับหลักสูตรที่กำหนดวันอบรม กรอกใบสมัครนี้ค่ะ
ใบสมัคร.pdf หรือ ใบสมัคร.doc

# ด้านการผลิตสัตว์ #

1. การเลี้ยง และการจัดการโคเนื้อ-โคพื้นเมือง และโคขุน
2. เทคนิคการให้อาหารโคนม
3. การเลี้ยงแพะ-แกะ เชิงธุรกิจ
4. การเลี้ยงสุกรสำหรับเกษตรกรรายย่อย
5. การปรับปรุงพันธุ์สุกรสำหรับฟาร์มขนาดเล็กและขนาดกลาง
6. การผสมเทียมสุกรสำหรับเกษตรกรรายย่อย
7. เทคนิคการคำนวณสูตรอาหารเบื้องต้น สำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อย
8. การผลิตปลานิลแปลงเพศและการเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในกระชัง
9. วิธีการเก็บรักษาน้ำเชื้อปลาแบบแช่แข็ง
10. การเพาะเลี้ยงไรแดง
11. การจัดการด้านสุขภาพและการรักษาโรคเบื้องต้นในโค
12. การจัดการด้านสุขภาพและการรักษาโรคเบื้องต้นในสัตว์ปีก
13. การจัดการด้านสุขภาพและการรักษาโรคเบื้องต้นในสุกร
14. การเลี้ยงไก่พื้นเมืองสำหรับเกษตรกรรายย่อย

# ด้านการผลิตพืช #

15. การผลิตและการขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
16. การผลิตและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพอย่างเหมาะสม
17. ความรู้เรื่องดิน ปุ๋ย และการจัดการเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง
18. การปลูกมันสำปะหลัง ระดับ ADVANCE
19. การผลิตเห็ดเศรษฐกิจ
20. การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน
21. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
22. การจัดการสวนองุ่น
23. การปลูกยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหลือ
24. การปลูกเลี้ยงกล้วยไม้สำหรับมือใหม่
25. การผลิตข้าวอินทรีย์ ด้วยระบบ RSI ร่วมกับการใช้แหนแดง
26. การขยายพันธุ์พืช
27. การแปรรูปองุ่น และหลักสูตรอื่นๆ ที่ชุมชนมีความต้องการและมหาวิทยาลัยมีความพร้อม

# ด้านอื่นๆ #

28. การทำไอศกรีม
29. การทำบ่อหมักก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในครัวเรือน
30. หลักสูตรอื่น ๆ ที่ชุมชนมีความต้องการและมหาวิทยาลัยมีความพร้อม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อ คุณดวงใจ จำจิตร / คุณสุชาดา ทัดทอง
E-mail: jumjid@sut.ac.th / E-mail: suchada_t@g.sut.ac.th
โทรศัพท์ 0-4422-4964-5 โทรสาร 0-4422-4965 หรือ 0-4422-4150

AttachmentSize
444.JPG27.08 KB
F & P