หน่วยบริการวิชาการแก่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อบรมการปลูกเมล่อนแบบมืออาชีพ เน้นการเรียนรู้ครบวงจร ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ หลักสูตร 2 วัน ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท/คน จำนวน 6 รุ่น 5-6,11-12, 14-15, 18-19, 26-27 มีนาคม 2559 และ 2-3 เมษายน 2559 สนใจสอบถามเพจ SUT Melon-เมล่อน มทส. หรือ โทร. 085-015-8132
>> More...
• แผนที่/ข้อมูลการเดินทาง
• ใบสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรม

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2551

สรุปผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ 2551
หน่วยบริการวิชาการแก่ชุมชน สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
------------------------------------------------------------------------------------------
หลักการและเหตุผล :
งานบริการวิชาการแก่ชุมชน ถือเป็นภารกิจและนโยบายหลักประการหนึ่งของมหาวิทยาลัย ที่มุ่งเน้นจะตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนให้มากขึ้น เพื่อให้มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นศูนย์กลางของการศึกษา การเรียนรู้ และการวิจัย เป็นที่พึ่งทางวิชาการแก่ชุมชนในท้องถิ่น และมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และเศรษฐกิจระดับฐานรากโดยไม่มุ่งหวังผลกำไร รวมถึง เป็นตัวกลางในการประสานความร่วมมือระหว่างชุมชน ภาครัฐ เอกชน และองค์กรเกษตร

วัตถุประสงค์ :

1. ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน กลุ่มเกษตรกร ชมรม สมาคมด้านการเกษตร และเกษตรอุตสาหกรรม รวมถึงเกษตรกรรายย่อย ในการสาธิต และจัดอบรมวิชาชีพระยะสั้นด้านการเกษตร รวมถึง การให้บริการวิชาการด้านอื่นๆ โดยไม่มุ่งหวังผลกำไร
2. พัฒนาศักยภาพในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งขยายงานบริการวิชาการให้เอื้อ และสนองตอบต่อความต้องการของชุมชน โดยใช้ทรัพยากร และเทคโนโลยีที่มหาวิทยาลัยมีความพร้อม
3. สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการวิชาการที่มีประสิทธิภาพ ระหว่างภาครัฐ องค์กรเกษตร และ ภาคเอกชน เพื่อเพิ่มโอกาส ขยายการเรียนรู้ และเป็นที่พึ่งทางวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่น

 สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2551 :

 หลักสูตรที่จัดอบรมในปีงบประมาณ 2551 :
สามารถดำเนินการจัดฝึกอบรมได้บรรลุตามแผนปฏิบัติการ โดยจัดฝึกอบรม จำนวน 13 หลักสูตร รวม 28 รุ่น และมีผู้ผ่านการฝึกอบรมจำนวน 1,247 คน ดังนี้

 รายรับ-รายจ่าย :

 หน่วยงานภายนอกที่มีความร่วมมือประสานงาน :
หน่วยงานภายนอกที่เป็นเครือข่ายความร่วมมือและประสานงาน ในการจัดฝึกอบรมให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เพื่อเพิ่มโอกาส ขยายการเรียนรู้ และเป็นที่พึ่งทางวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่น ที่ร่วมจัดฝึกอบรม ได้แก่
- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาต่าง ๆ จำนวน 4 สาขา ได้แก่ สาขาจักราช สาขาปักธงชัย สาขาสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา และสาขาสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
- องค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาลตำบล จำนวน 8 แห่ง ได้แก่ 1) อบต.โนนเพ็ด อ.ประทาย 2) อบต.สระตะเคียน อ.เสิงสาง 3) อบต.ธารปราสาท อ.โนนสูง 4) อบต.หลุมข้าว อ.โนนสูง 5) อบต.วังหิน อ.โนนแดง 6) อบต.โคกกระเบื้อง อ.บ้านเหลื่อม 7) อบต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย และ 8) อบต.ขุย อ.ลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา
- โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา และ กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดนครราชสีมา

ซึ่งในการจัดฝึกอบรมนั้น ได้มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่จังจัดนครราชสีมา ได้แก่ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น(อบต., เทศบาลตำบล) สำนักงานเกษตรอำเภอ สหกรณ์การเกษตร โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วย

 ปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินงานจากปี 2550-2551 :
ด้านอาคาร สถานที่ :
1. ไม่มีป้ายบอกทางถาวร ในการเดินทางมายังหน่วยบริการวิชาการแก่ชุมชน
2. ไม่มีถนนทางเข้าที่ชัดเจน โดยเฉพาะในฤดูฝนทางเข้าทุกทางจะเละ มีน้ำท่วมขัง
3. รอบอาคารไม่มีระบบระบายน้ำ ในฤดูฝนน้ำจะไหลบ่า หอบดิน โคลน เศษพืช ขยะ ผ่านบริเวณด้านหน้า และด้านข้างอาคาร สร้างความสกปรก
4. ห้องโถงกลางภายในอาคารร้อนอบอ้าวมาก (ในฤดูร้อน) เนื่องจาก หลังคาอาคารเป็นสังกะสี
5. ความถี่ในการเข้ามาทำความสะอาดของแม่บ้าน ในช่วงที่มีกิจกรรมไม่เพียงพอ เนื่องจาก แม่บ้านจะเข้ามาทำงานเฉพาะช่วงบ่ายเพียงสัปดาห์ละ 2 ครั้ง

การติดตามประเมินผล :
1. ในการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น 1 วัน มักจะไม่มีเวลาในการทำแบบสอบถาม (แบบประเมิน) การฝึกอบรม เนื่องจาก เนื้อหาการบรรยายค่อนข้างมาก
2. การเฝ้าติดตามประเมินผลการฝึกอบรม หรือการให้คำแนะนำ ภายหลังเข้ารับการฝึกอบรม (การนำความรู้ไปปรับใช้) ยังไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจาก อาจารย์วิทยากรติดภาระงานประจำ ทั้งด้านการเรียนการสอน และการวิจัย ไม่สะดวกลงพื้นที่

 แนวทางดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินงาน :
ด้านอาคาร สถานที่ :
1. ทำหนังสือแจ้งไปยังส่วนอาคารสถานที่ผ่านรองอธิการฝ่ายพัฒนา และทางส่วนอาคารได้ส่งเจ้าหน้าที่มาประสานเพื่อสำรวจความต้องการ และได้จัดทำแบบแปลนและเสนอต่อไปยังผู้บริหารแล้วในช่วงปลายปีงบประมาณ 2551
2. จัดจ้างแม่บ้านมาทำงานเฉพาะกิจในช่วงมีกิจกรรมฝึกอบรม

การติดตามประเมินผล :
เนื่องจากในปีงบประมาณ 2552 ไม่มีงบประมาณสำหรับการออกติดตามประเมินผล จึงจะดำเนินการโดยการใช้แบบสอบถาม
ปี 2552 หน่วยบริการวิชาการแก่ชุมชน ได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้น 14.77 % (69,800 บาท) แต่ค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าตอบแทนวิทยากรบรรยายเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวคือจากชั่วโมงละ 600 บาท เป็น 1,200 บาท (คิดที่ 19 รุ่นเท่ากัน จากเดิม 136,800 บาท เป็น 273,600 บาท ส่วนต่าง 136,800 บาท) ทำให้มีความจำเป็นต้องตัดกิจกรรมย่อยออกเพื่อคงไว้ซึ่งกิจกรรมหรืองานหลักเท่านั้น

AttachmentSize
table3.JPG71.79 KB
table4.JPG30.25 KB
123.JPG48.25 KB
F & P