หน่วยบริการวิชาการแก่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อบรมการปลูกเมล่อนแบบมืออาชีพ เน้นการเรียนรู้ครบวงจร ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ หลักสูตร 2 วัน ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท/คน จำนวน 6 รุ่น 5-6,11-12, 14-15, 18-19, 26-27 มีนาคม 2559 และ 2-3 เมษายน 2559 สนใจสอบถามเพจ SUT Melon-เมล่อน มทส. หรือ โทร. 085-015-8132
>> More...
• แผนที่/ข้อมูลการเดินทาง
• ใบสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรม

วัตถุประสงค์

หน่วยบริการวิชาการแก่ชุมชน
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

งานบริการวิชาการแก่ชุมชน ถือเป็นภารกิจและนโยบายหลักประการหนึ่งของมหาวิทยาลัย ที่จะตอบสนองความต้องการของชุมชนมากขึ้น เพื่อให้มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นศูนย์กลางของการศึกษา การเรียนรู้ และการวิจัย เป็นที่พึ่งทางวิชาการแก่ชุมชนในท้องถิ่น และมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และเศรษฐกิจระดับฐานรากโดยไม่มุ่งหวังผลกำไร รวมถึง เป็นตัวกลางในการประสานความร่วมมือระหว่างชุมชน ภาครัฐ เอกชน และองค์กรเกษตร

วัตถุประสงค์ :
1. ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน กลุ่มเกษตรกร ชมรม สมาคมด้านการเกษตร และเกษตรอุตสาหกรรม รวมถึงเกษตรกรรายย่อย ในการสาธิต และจัดอบรมวิชาชีพระยะสั้นด้านการเกษตร รวมถึง การให้บริการวิชาการด้านอื่นๆ โดยไม่มุ่งหวังผลกำไร
2. พัฒนาศักยภาพในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งขยายงานบริการวิชาการให้เอื้อ และสนองตอบต่อความต้องการของชุมชน โดยใช้ทรัพยากร และเทคโนโลยีที่มหาวิทยาลัยมีความพร้อม
3. สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการวิชาการที่มีประสิทธิภาพ ระหว่างภาครัฐ องค์กรเกษตร และ ภาคเอกชน เพื่อเพิ่มโอกาส ขยายการเรียนรู้ และเป็นที่พึ่งทางวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่น

ภารกิจ/กิจกรรมหลัก :
1. ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นด้านการเกษตร และ/หรือ ด้านอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยมีความพร้อมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน
2. ร่วมจัดแสดงนิทรรศการด้านการเกษตร
3. ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนด้านอื่นๆ
• ให้บริการเอกสารวิชาการ และสื่อการเรียนรู้ด้านการเกษตรและการประกอบอาชีพในห้องสมุด
• ให้บริการข่าวสารผ่านวิทยุกระจายเสียงของมหาวิทยาลัย ช่วงเกษตรสนทนา รายการรอบรู้คู่เกษตร คลื่น AM 729 Khz. ทุกวันอาทิตย์ เวลา 17.30-18.00 น.
• ให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่าน http://csu.sut.ac.th/
4. ประสานการจัดฝึกอบรม / สัมมนา ให้แก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

หน่วยบริการวิชาการแก่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-4422-4964-5
โทรสาร 0-4422-4965, 0-4422-4150

AttachmentSize
25th-SUT_Eng.gif80.85 KB
F & P