หน่วยบริการวิชาการแก่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อบรมการปลูกเมล่อนแบบมืออาชีพ เน้นการเรียนรู้ครบวงจร ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ หลักสูตร 2 วัน ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท/คน จำนวน 6 รุ่น 5-6,11-12, 14-15, 18-19, 26-27 มีนาคม 2559 และ 2-3 เมษายน 2559 สนใจสอบถามเพจ SUT Melon-เมล่อน มทส. หรือ โทร. 085-015-8132
>> More...
• แผนที่/ข้อมูลการเดินทาง
• ใบสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรม

คุณคิดว่า...หลักสูตรอบรมเพียงพอแก่การประกอบอาชีพหรือไม่

มากที่สุด
0% (0 votes)
มาก
0% (0 votes)
เพียงพอ
0% (0 votes)
ควรเพิ่มการอบรมอื่นๆ
0% (0 votes)
ควรเพิ่มเนื้อหาในการอบรม
0% (0 votes)
Total votes: 0
F & P