หน่วยบริการวิชาการแก่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

“การเพาะเห็ดนางรม-นางฟ้า และเห็ดเศรษฐกิจในถุงพลาสติก” 1-2 พฤศจิกายน 2555

การอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร “การเพาะเห็ดนางรม-นางฟ้า และเห็ดเศรษฐกิจในถุงพลาสติก”
1-2 พฤศจิกายน 2555
จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ณ อาคารสุรพัฒน์ 1 (เทคโนธานี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ ในการประกอบอาชีพด้านการเพาะเห็ดในถุงพลาสติก และเพื่อเป็นทางเลือกสำหรับการประกอบอาชีพเสริมให้แก่ผู้สนใจทั่วไป
กลุ่มเป้าหมาย : ผู้สนใจทั่วไป
จำนวน : 30-50 คน/รุ่น
วิทยากร : ผศ.ดร.ธวัชชัย ทีฆชุณหเถียร และ คุณสุธีรา วิเศษธร (แดงฟาร์มเห็ดนางฟ้า) พร้อมทีมงาน
ค่าลงทะเบียน : 500 บาท/คน (ค่าเอกสาร อาหารกลางวัน อาหารว่าง วัสดุฝึกอบรมปฏิบัติการ)
เนื้อหาการฝึกอบรม :
วันที่ 1
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-10.30 น. เห็ดเศรษฐกิจชนิดต่างๆ และขั้นตอนการผลิตก้อนเห็ด
10.30-12.00 น. การจัดการโรงเปิดดอกและโรงบ่ม
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-13.30 น. การเตรียมหัวเชื้อข้าวฟ่างโดยวิธีเคาะ หรือแคะก่อนเขี่ยเชื้อ
การเขี่ยเชื้อข้าวฟ่างลงก้อนเห็ด พร้อมสาธิต
13.30-16.30 น. ฝึกปฏิบัติ : ณ แดงฟาร์มเห็ดนางฟ้า
• เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเห็ดในอาหารวุ้น การต่อขยายเชื้อเห็ด (วุ้น-วุ้น, วุ้น-ข้าวฟ่าง)
• เขี่ยเชื้อข้าวฟ่างลงก้อนเห็ด
• การทำก้อนเห็ดจากขี้เลื่อยไม้ยางพารา (ผสมด้วยมือ และผสมด้วยเครื่อง)
• การนึ่งก้อน (หม้อนึ่งลูกทุ่ง และหม้อนึ่งขนาดใหญ่)
วันที่ 2
09.00-09.15 น. สรุปผลการฝึกปฏิบัติและดูงานที่แดงฟาร์มเห็ดนางฟ้า
09.15-11.15 น. การเพาะเห็ดอุ่น : เห็ดนางรม นางฟ้า เห็ดหลินจือ เห็ดหูหนู เห็ดตีนแรด เห็ดโต่งฝน
การเพาะเห็ดร้อน : เห็ดกระด้าง และเห็ดขอนขาว
11.15-12.00 น. การป้องกันกำจัดศัตรูเห็ด
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-13.30 น. ต้นทุนการเพาะเห็ด
13.30-15.30 น. ดูงานการเพาะเห็ดนางรม-นางฟ้า ณ ฟาร์มผู้ประกอบการ

²²²²²²²²²²²²²²

หมายเหตุ : พักรับประทานอาหารว่าง ช่วงเช้า เวลา 10.30 น. และช่วงบ่าย เวลา 14.30 น. โดยประมาณ

F & P