หน่วยบริการวิชาการแก่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

“การผลิตพืชด้วยระบบน้ำหยด” 19-20 พฤศจิกายน 2555

การอบรมหลักสูตร “การผลิตพืชด้วยระบบน้ำหยด” 19-20 พฤศจิกายน 2555
จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ณ อาคารสุรพัฒน์ 1 (เทคโนธานี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริม ถ่ายทอดความรู้ในเรื่องการให้น้ำปริมาณที่เหมาะสมกับความต้องการของพืชแต่ละชนิด การให้ปุ๋ยปริมาณที่เหมาะสมตามค่าวิเคราะห์ดิน ตลอดจนการบำรุงรักษาระบบ พืชที่นิยมให้น้ำด้วยระบบน้ำหยด ได้แก่ อ้อย พริก มะเขือเทศ สวนปาล์ม ไร่มันสำปะหลัง ฯลฯ
วิทยากร : 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดชล วุ้นประเสริฐ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
2. นายธราวุฒิ ไก่แก้ว วิศวกรการเกษตร 3 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ระยะเวลา : 2 วัน
กลุ่มเป้าหมาย : ผู้สนใจทั่วไป
จำนวน : 40-50 คน/รุ่น
ค่าลงทะเบียน : 500 บาท/คน (ค่าเอกสาร อาหารกลางวัน และอาหารว่าง)

เนื้อหาการฝึกอบรม :
25 ตุลาคม 2555
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-12.00 น. ความสำคัญของน้ำในการผลิตพืช
ความต้องการน้ำของพืช (ชนิดพืช และปริมาณความต้องการน้ำของพืชแต่ละชนิด)
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-16.00 น. การออกแบบระบบการให้น้ำอย่างง่าย
26 ตุลาคม 2555
09.00-10.30 น. การจัดการดินและน้ำในระบบน้ำหยด
10.30-12.00 น. การให้ปุ๋ยทางน้ำตามค่าวิเคราะห์ดิน
13.00-15.00 น. ศึกษาดูงาน การให้น้ำแก่พืชด้วยระบบน้ำหยด
ณ แปลงทดลอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี



หมายเหตุ : พักรับประทานอาหารว่าง ช่วงเช้า เวลา 10.30 น. และช่วงบ่าย เวลา 14.30 น. โดยประมาณ

F & P