หน่วยบริการวิชาการแก่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

“ความรู้เรื่องดิน ปุ๋ย และการใช้ปุ๋ยกับพืชชนิดต่างๆ” 12 พฤศจิกายน 2555

การอบรมหลักสูตร
“ความรู้เรื่องดิน ปุ๋ย และการใช้ปุ๋ยกับพืชชนิดต่างๆ”
12 พฤศจิกายน 2555
จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ณ อาคารสุรพัฒน์ 1 (เทคโนธานี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริม ให้ความรู้แก่เกษตรกรเกี่ยวกับการจัดการดิน ปุ๋ย และการให้ปุ๋ยแก่พืชตามความต้องการของพืช และผลการวิเคราะห์ดิน
วิทยากร : ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.นันทกร บุญเกิด และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดชล วุ้นประเสริฐ
กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป
จำนวน : 30-50 คน/รุ่น
ค่าลงทะเบียน : 300 บาท/คน (ค่าเอกสาร อาหารกลางวัน และอาหารว่าง)
เนื้อหาการฝึกอบรม :
เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-10.30 น. ความสำคัญของการตรวจวิเคราะห์ดิน ผศ.ดร.สุดชล วุ้นประเสริฐ
สถานที่รับตรวจวิเคราะห์ดิน ขั้นตอนการเก็บตัวอย่างดินมาตรวจวิเคราะห์
10.30-12.00 น. การให้ปุ๋ยแก่พืชตามความต้องการของพืชและผลการวิเคราะห์ดิน
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.30 น. ทำความเข้าใจเรื่องดินและปุ๋ย ศ.เกียรติคุณ ดร.นันทกร บุญเกิด
14.30-16.00 น. การจัดการดินในระบบเกษตรอินทรีย์

²²²²²²²²²²²²²²

หมายเหตุ : พักรับประทานอาหารว่าง ช่วงเช้า เวลา 10.30 น. และช่วงบ่าย เวลา 14.30 น. โดยประมาณ

F & P